Regjeringen Solberg oppnevnte ved kongelig resolusjon 4. mars 2016 et offentlig utvalg som skal utrede hvordan delingsøkonomien kan bidra til bedre ressursbruk. Bakgrunnen for oppnevnelsen er å se nærmere på både mulighetene og utfordringene som reises av framveksten av delingsøkonomien. Delingsøkonomien skaper nye markedsmuligheter og forretningsmodeller, og kan bedre utnyttelsen av ledige ressurser slik som biler, hus og verktøy. For forbrukerne kan det gi lavere priser og økt tilbud av varer og tjenester. Samtidig legger utviklingen et press på gjeldende reguleringer på enkelte områder. Sunn konkurranse krever at konkurransen skjer på like vilkår. En konkurransefordel som kun består av å være unntatt fra eller kunne omgå lover og andre reguleringer, eksempelvis skatte- og avgiftsregler, er ikke samfunnsmessig gunstig. Samtidig kan framveksten av delingsøkonomien avdekke at enkelte eksisterende reguleringer er uheldige og dermed bør fjernes eller endres. Det må også vurderes om det eksisterer reguleringer som enkelte aktører bør unntas fra, eksempelvis fordi etterlevelse av detaljerte reguleringer kan være særlig ressurskrevende for små, ikke-profesjonelle tilbydere.

Delingsøkonomiutvalget skal analysere gjeldende regler i enkeltmarkeder, forbrukerrettigheter og mulige virkninger for arbeidslivet. I vurderingen skal utvalget se hen til utviklingen internasjonalt, særlig i EU og våre naboland. Velferdsstaten og det relativt høye skattenivået kan gi særnorske utfordringer som utvalget bør vurdere. Utvalget skal videre vurdere om reguleringer bør endres og om delingsøkonomiaktører bør omfattes av gjeldende krav. Utvalget skal legge vekt på at reguleringer og krav bør legge til rette for effektiv ressursbruk. Herunder skal utvalget ta hensyn til at regler bør være enklest mulig slik at de administrative kostnadene holdes lave.

 

Sekretariatet

Sekretariatet er tilknyttet Skatteøkonomisk avdeling i Finansdepartementet, og har ellers deltakere fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet. Sekretariatet ledes av seniorrådgiver Merete Onshus i Finansdepartementet.